Boka Om Kontakt
  ...
 
 
Hyresavtal
Information om körkort vid drag av släpvagn
HYRESVILLKOR

1.
Tillämplighet
1.1 Avtal om leverans av hyresmateriel gäller med reservation för force majeure, såsom krig, militärinkallelse, förhindrad in- och utförsel, eldsvåda, strejk och lockout, driftsstörningar, bristande transportmöjligheter och alla andra omständigheter, varöver vi icke bestämmer och som i något avseende verkar hindrande, försvårande eller försenande på leveransen. Hyresmannen är ej berättigad att utkräva någon som helst ersättning på grund av sålunda utebliven eller försenad leverans.
 
2. Hyresobjektet
2.1 Hyresobjektet avlämnas och återtages av uthyraren vid överenskommen plats och tid. . Hyrestagaren skall vara på plats vid avlämning/återtagning.
2.2 Vid avlämnandet skall hyresobjektet vara i driftsdugligt skick, samt vara försett med erforderliga skydds- och säkerhetsanordningar.
2.3 Uthyraren skall vid förfrågan tillhandahålla instruktioner till hyrestagaren för handhavande samt för tillsyn och skötsel av hyresobjektet. Om hyrestagaren så begär skall instruktionerna vara skriftliga.
2.4 Anmärkning mot hyresobjekt eller instruktion skall, för att kunna göras gällande, anmälas till uthyraren omgående.
2.5 Vid återlämnandet skall hyresobjektet vara väl rengjort och med hänsyn till normal förslitning i gott skick. I annat fall är uthyraren berättigad att vidta nödvändig rengöring och reparation på hyrestagarens bekostnad.
2.6 Uthyraren har rätt att utföra besiktning av hyresobjektet på arbetsplatsen.
 
3. Användning
3.1 Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilket det är avsett.
3.2 Hyresobjektet får inte, utan särskilt tillstånd från uthyraren, flyttas till annan arbetsplats än som avtalats eller användas av annan än hyrestagaren.
3.3 Hyrestagaren skall svara för tillsyn och skötsel av hyresobjektet. Vid längre hyrestid än 3 dag ansvarar hyrestagaren även för att maskinens smörjschema följs.
3.4 Ingrepp som förändrar maskin eller materiels konstruktion eller funktion får ej göras.
3.5 Förare av hyresobjektet skall vara fyllda 18 år samt ej påverkade av alkohol eller andra droger.
 
4. Hyrestid
4.1 Hyrestiden räknas från tid vid avlämning på avtalad adress tills tid för avhämtning sker. Hyresobjektet skall stå lättillgänligt för lastning på släpet. Materielen skall återlämnas väl rengjord och i samma skick som den utlämnats med undantag för den försämring som är att hänföra till normalt slitage. Kostnaderna för eventuellt erforderlig rengöring debiteras hyresmannen.
 
5. Ersättning
5.1 Hyra debiteras för hyresobjektet vid varje hyrestillfälle enligt uthyrarens prislista.
5.2 Avtalad dygnshyra utgör hyrespris per hyresobjekt och dygn. För del av dygn utgår hyra som för heldygn.
5.3 För tid av stillestånd och driftsavbrott som uthyraren är ansvarig för utgår ingen hyra.
5.4 Avtalade hyror är inklusive mervärdesskatt.
5.5 Faktura skall betalas inom 10 dagar från mottagandet om inte annat anges i uthyrarens prislista. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt gällande räntelag.
5.6 Uthyraren har rätt att vid avtalets ingående begära att hyrestagaren ställer säkerhet motsvarande de antal dagshyror som anges för respektive maskin/utrustning i uthyrarens prislista eller annan betryggande säkerhet.
 
6. Ansvar
6.1 Uthyraren svarar för kostnad till följd av normal förslitning.
6.2 Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresobjektet samt för samtliga skador som inte utgör normal förslitning. Skada skall anmälas till uthyraren för beslut om hur hyresobjektet skall repareras. Hyresobjekt som förlorats eller skadats så att det inte kan repareras skall ersättas av hyrestagaren med belopp motsvarande återanskaffningskostnaden. Vid stöld ansvarar hyrestagaren för att polisanmälan sker.
6.3 Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för skada som genom hyresobjektet uppkommer för honom själv eller tredje man.
6.4 Uthyraren svarar endast för direkt skada som uppkommer till följd av uthyrarens vårdslöshet. Uthyraren ansvarar således inte för skada som uppkommer till följd av leveransförsening, stillestånd eller driftsavbrott.
 
7. Hävande
7.1 Uthyraren har rätt att häva avtalet för det fall motparten gör sig skyldig till avtalsbrott och inte omedelbart vidtar rättelse efter erinran därom.
7.2 Dröjer hyresmannen med gäldande av debiterad hyra utöver 6 dagar från förfallodagen eller försummar hyresmannen att genast efter tillsägelse underrätta oss om platsen för den förhyrda materielens förvaring eller användning är hyresrätten omedelbart förverkad och vi berättigade att genast handräckningsvis återtaga materielen utan skyldighet för oss att gottgöra hyresmannen för resterande hyrestid enligt uppgjort avtal.
7.3 Om hyrestagaren inställer sina betalningar, försätts i konkurs eller inleder ackordsförhandlingar är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan häva avtalet samt återta hyresobjektethyrestagarens bekostnad.
 
8. Tvist
8.1 Tvister om detta avtal får icke dragas inför domstol utan skall avgöras genom skiljemän enligt gällande svensk lag.
8.2 Muntliga utfästelser vid sidan av detta avtal är icke för oss bindande.
 
 
FÖRSÄKRINGSVILLKOR
Avgifter och självrisker. När du hyr hos oss tecknas hyrförsäkringen samtidigt. Kostnaden för försäkringen ingår i hyrespriset. Vanligtvis är självriskerna betydligt högre varför försäkringen är en extra trygghet för dig som kund hos oss.
Självrisker
Trafik: 10% av ett basbelopp
Brand: 10% av ett basbelopp
Stöld: 10% av ett basbelopp
Kris:  Ingen självrisk
Rättsskydd:  20% av ett basbelopp, lägst SEK 1000
Vagnskada: 20% av ett basbelopp
 
TRAFIK..
Gäller för förare, andra personer och annan egendomän än det försäkrade fordonet. Ersätter person- och egendomsskador som inträffar till följd av trafik med det försäkrade fordonet. Gäller inte för tex egendom som transporteras med fordonet, -ägarens, brukarens eller förarens egendom, -skada som uppstår när maskiner används uteslutande som arbetsredskap.
BRAND..
Gäller för brand, blixtnedslag, explosion eller kortslutning i hyresobjektet.
STÖLD..
Gäller för stöld, tillgrepp och försök till sådana brott. Säkerhetsföreskrifter: Förvaring av nycklar – när maskinen lämnas ska nyckeln vara urtagen ur tändningslåset. Det gäller även efter lastning och lossning. Tändningsnyckeln får inte förvaras i eller i närheten av maskinen, och ska i övrigt förvaras aktsamt. Maskiner med tillbehör skall i övrigt förvaras så på fastigheten att tillgrepp försvåras.
VAGNSKADA..
Gäller för skada genom trafikolycka eller tex om du välter med maskinen. Säkerhetsföreskrifter: Maskinen får inte användas under förhållanden som innebär onormal påfrestning på fordonet.
 
Att tänka på. Hyrförsäkringen gäller för de flesta möjliga skador. Observera dock att till exempel förslitning, korrosion, beläggning och vårdslös hantering inte räknas som plötsliga och oförutsedda skador. Dessutom måste vid stöld rimliga säkerhetsåtgärder ha vidtagits med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet samt till förhållanden i övrigt. Försäkringen gäller inte för klotter o.d.

Polisanmälan. Samtliga inbrotts- och stöldskador skall omgående anmälas till polis. Tidpunkten för brottet skall framgå av polisrapporten, som lämnas till ansvarig hos Vidac HB.
Obs skador på egen egendom tex om du gräver av en vattenledning eller dylikt ersätts inte av försäkringen eller av oss på Vidac HB.

Om skada stöld inträffar. Kontakta omgående Vidac HB för skadeanmälan. Glöm inte eventuell polisrapport vid stöld, inbrott och skadegörelse.
 

 

 
  Copyright 2008,@vidac.se all rights reserved.